Mùa Xuân Ðạo Hạnh
Trúc Ngọc
--o0o--
 
- Mỗi khi về với mái Chùa
Thân con cũng hết ganh đua với đời
Tâm hồn con thấy thảnh thơi
Miệng không thêu dệt những lời thị phi.
 
Lời vàng Thầy dạy con ghi
Lợi, danh, tình ái bỏ đi không màng
Ðường đời tuy rộng thênh thang
Nhưng không quang đảng nên càng lánh xa.
 
Ðời người vốn trọng cái ta
Nên khi thua thiệt miệng la tưng bừng
Ðược thì tay bắt mặt mừng
Tâm tư, nhân cách như vầng trăng lu.
 
Lời Thầy dạy, con gắng tu
Quyết lòng hôm sớm công phu thực hành
Lòng con một dạ chí thành
Gắng tu tinh tấn không còn cái ta.
 
Nẻo về cửa đạo Thích Ca
Thậm thâm vi diệu gần xa tỏ tường
Về đây học đạo tình thương
Ðộ mình, độ hết bốn phương mọi loài.
 
Hôm nay xuân đến bên ngoài
Trong con xuân đã hòa hài từ lâu
Xuân nầy xin gởi năm châu
Con cùng nhân loại nhiệm mầu khai hoa.
-- o0o --