Cùng Tu
Trúc Sinh
--o0o--
 
Cô kia má đỏ hồng hồng
Lại đây tôi xin hỏi có chồng hay chưa?
Chưa chồng thì tôi xin thưa:
Không chồng vui lắm, cuộc đời là tiên
 
Thôi thì mời cô kết duyên
Tu là cội phúc là tiên cõi trần
Không tu theo đạo chánh chân      
Khi vô thường đến vạn lần khổ đau  
 
Muốn cho thoát kiếp khổ sầu
Ngay bây giờ niệm, nguyện cầu Hồng Ân
Ðó là một cách tu nhân
Lại thêm phải nguyện xã lần để tu
 
Vô chùa ta học công phu
Sáng, chiều, kinh kệ thiền tu song hành
Cùng nhau học đạo chí thành
Cùng nhau sám hối, lòng thành quy y.
 
Cô thì tu tập bên Ni
Bên Tăng tôi giữ lễ nghi tham thiền
Ðến khi mãn kiếp, thân yên
Cùng lên Cực Lạc đài sen ngự tòa
 
Hào quang rực rở chói lòa
Miên trường vĩnh cữu đời ta yên bình.
-- o0o --