Hạnh Phúc Chân Thật
Trúc Sinh
--o0o--
 
Ðược thân người là khó
Gặp chánh pháp khó hơn
Hôm nay đã gặp rồi
Nên ráng công tu tập.
 
Những vui buồn tràn ngập
Không phân biệt chánh tà
Rồi năm tháng ngày qua
Tất cả đều cơn mộng.
 
Hạnh phúc luôn biến động
Không giây phút vững bền
Do nghiệp thức gây nên
Rồi kiếp người khổ não.
 
Luôn sống trong mộng ảo
Nên cứ mãi sầu lo
Ðức Phật luôn dặn dò
Gắng tu là hạnh phúc.
 
Khôn, tích công tu đức
Ít muốn ít sầu lo
Tập hỷ xả, với cho
Tập trụ tâm chánh niệm.
           
Trong tinh thần tự kiểm
Sẽ đổi sầu thành vui
Ðược hạnh phúc ngọt bùi
Thì không nên tự mãn.
 
Tập tu không xao lãng
Tinh tấn thêm vui nhiều.
Không tự mãn tự kiêu
Càng tu nên xã bỏ.
 
Tinh thần thêm sáng tỏ
Thấy hạnh phúc hảo huyền
Cố gắng và tinh chuyên
Bỏ luôn không vướng mắc.
 
Buông thả những gút chặc
Ðược hạnh phúc an nhiên
Là hạnh phúc tu hiền
Ðược sống đời tự tại.
 
Giữa cuộc đời vô ngại
Hạnh phúc đó bậc trên
Nhưng vẫn không vững bền
Nên phải luôn xả bỏ.
 
Bỏ luôn không và có
Ðừng nên vướng điều chi
Dù là an hay nguy
Là Niết Bàn tối thượng.
 
Ai ơi nên gắng tu hành
Tu thì cội phúc sẽ thành Phật tiên
Tu không vướng bận xích xiềng
Nên đừng chểnh mản mà duyên không còn
 
Chân thành lòng dạ sắc son
Ráng tu tự độ, lại còn độ tha.
-- o0o --