Ðường Về Tâm Nội
Nhất Quán
--o0o--
  
 
Ẩn hiện đâu đây một mái chùa
Ðường về tâm nội hết hơn thua
Dược Sư tỉnh tọa thiền vui đạo
Dứt bỏ trần gian, chuyện trò đùa
-- o0o --