Nguyện Ước
Trúc Hải
--o0o--
 
Nhớ ngày nào thuở xa xưa
Tâm mình còn dại khờ chưa biết gì
Chẳng biết Tam Bảo là chi
May nhờ phước báo tâm thì biết ơn
 
Ơn Thầy dạy tựa cao sơn
Ơn Phật chẳng biết đền ơn kiếp nào
Phước này có tự thuở nào
Hôm nay Trúc Hải được vào Dược Sư
 
Cảnh thiền Chùa dẹp như mơ
Giúp người con Phật đến bờ yêu thương
Mới đây học hiểu vô thường
Giúp con, bá tánh chẳng lưu luyến trần
 
Về đây tu tập bỏ sân
Si mê tội lỗi lần lần lánh xa
Giáo pháp chư Phật đậm đà
Tình thương vô lượng giúp ta trợ đời
 
Niệm Di Ðà Phật không rời
Nguyện làm con Phật thảnh thơi an nhàn
-- o0o --