Mộng Ðời
Diệu Thanh
--o0o--
 
Giấc mộng con ta còn trông thấy,
Giấc mộng lớn nào có hay đâu.
Nguyên do duyên khởi thâm sâu,
Kết thành nghiệp báo đáo đầu mai sau.
Chuyên tâm tu tập Pháp mầu,
Giải thoát sáu nẻo xa đâu Niết Bàn.
Bồ Ðề tâm, nguyện nghiêm trang,
Kiếp nầy chưa trọn, dọn đàng kiếp sau.
-- o0o --