Mưa Tuyết
Thích Nữ Giác Nguyên
--o0o--
  
Hôm nay tuyết đổ ngoài trời
Khi tan khi động tuyết rơi trắng ngần
 
Lắng tâm xuống nhìn ra cửa sổ
Ðếm tuyết bay tâm ngỡ hoa rơi
Tuyết rơi rụng tự chân trời
Bao làn tuyết nhẹ phủ trời Tây Âu
 
Phật ơi Ngài ngự nơi đâu
Con xin lạy Phật mong cầu Ngài ban
Chúng sanh được hiểu đạo vàng
Nghĩa màu vi diệu biết đường mà đi
 
Nhìn ra chân lý những gì
Lời Phật giảng giải để ghi trong lòng
Thực hành diệu pháp thậm thâm
Nhận ra rằng đó Pháp âm Phật Ðà
 
-- o0o --