Nhớ Mẹ
Diệu Thanh
Tháng 5, Xuân 2003
--o0o--
 
Mẹ đi, con ở, nửa buồn vui,
Ngày tháng xa xua lắm ngọt bùi.
Tụng kinh cho mẹ con hồi hướng,
Bồ Ðề tâm, mẹ chớ thối lui.
-- o0o --