Ðức Tin Trong Sáng
Trúc Sinh
Tháng 7 năm 2003
--o0o--
 
 
Ðược bạn đưa đến chùa
Hàng tuần nghe giảng Pháp
Lần lần có niềm tin
Càng càng vững chắc
Càng tin tấn tu hành
 
Theo thời gian tiến bộ
Tâm tánh được sửa đổi
            Bớt nóng nảy kiêu mạn
Biết đã có thay đổi
Nhưng không nên tự mãn
 
Phải tiếp tục tiến tu
Làm sao cho kết quả
Ði đứng đều đổi khác
Ăn nói cũng khác luôn
Thô lỗ phải nên tránh
Ái ngữ làm hàng đầu
Ngôn từ phải dễ thương
Phải luyện tâm thuần thục
 
Thái độ không vụng về
Không chấp lỗi của người
Chỉ sủa lỗi của mình
Nếu chúng ta chánh niệm
Tâm không còn lang thang
Vọng tưởng cũng tan biến
Khi chúng ta gom tâm
Cho chúng vào một mối
 
Mọi nghi ngờ vô thường
Sẽ tan đi biến mất
Khi tu tập tiến bộ
Chúng ta sẽ thảnh thơi
Chúng ta sẽ an lạc
Khi chúng ta có đức tin
Hoàn toàn thật trong sáng
Ðúng với câu đã có:
 
- Mê nhất kiếp, ngộ nhứt thời
Phải duy trì đức tin
Không bao giờ vướng mắc
Ðức tin luôn trong sáng
Thì hạnh phúc tuyệt vời
Luôn an nhiên tự tại
Sống trong cảnh Niết Bàn
-- o0o --