Ghi Ơn Mẹ
Diệu Thanh
--o0o--
         
                        Từ mẹ khuất núi rồi,
                        Lòng các con bồi hồi.
                        Dĩ vãng bừng sống dậy,
                        Như nước chảy mây trôi.
                        Suốt đời mẹ tận tụy,
                        Trưởng dưỡng con nên người.
                        Tinh thần lẫn vật chất,
                        Chẳng lúc nào buông lơi.
                        Luôn dạy điều phước đức,
                        Ác đạo phải xa rời.
                        Còn khuyên con tưởng Phật,
                        Ắt có ngày thảnh thơi.
                        Rồi sau cơn quốc biến,
                        Mẹ lo tiền vượt biên.
                        Bờ tự do con đến,
                        Mẹ vui, phỉ ước nguyền.
                        Tiếp tục đường tụng niệm,
                        Lo đền ơn cửu huyền.
                        Chợt, khổ già, bịnh đến,
                        Cảnh vô thường hiển hiện.
                        Các con quyết y lời,
                        Cố vun bồi căn thiện,
                        Mong sao đấng mẹ hiền,
                        Vãng sanh, tròn tâm nguyện.
                        Nam Mô Thập Phương Phật,
                        Cùng các Thánh Hiền Tăng,
                        Rộng độ khắp quần sanh,
                        Phước huệ quả viên thành.
-- o0o --