Chuyên Cần
Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên
--o0o--
 
 
Mong cầu, tu xã buông tay
Pháp hiền Phật sẽ chuyển ngay đến mình
Ðến khi gương tỏ tâm lành
Hào quang chư Phật trọn lành chiếu soi
 
Giúp ta thấy đủ mọi nơi
Thực hành Pháp Thiện chẳng rơi đường tà.
Vậy nên phải niệm Di Ðà
Ngày đêm sám hối để xa nghiệp trần
 
Ði theo chánh đạo tinh anh
Con đường duy nhất chuyên cần ta đi
Tâm lượng rộng mở, đại bi
Ðây  con của Phật ta thề xứng danh
 
Seattle, 2003
-- o0o --