Thư Thái An Nhàn
Tịnh Nghiêm
--o0o--
 
            Ðêm đêm quen thói tọa thiền
Vào tòa pháp lữ, vào miền trống không
Ngàn xưa vô thỉ chưa thông
Ngàn sau vẫn vậy, có không thế nào?
 
 
Thuyền ai đổ bến lao xao
Thuyền mình bến giác tiêu dao đời đời
Hư không hoa đốm gọi mời
Thôi thì thiền tọa bận đời làm chi ...
-- o0o --