Lý Khổ Thân
Hải Ấn
--o0o--
 
            Sân si từng phút ối a sân si
Thở vào, thở vào
Ôi khó chịu ơ ờ ờ ớ ơ 
Thở ra ối a ngất rồi,
Thở ra ối a ngất rồi
Tình tình tình xỉu luôn,
Tình tình tình xỉu luôn.
 
Không an ngồi đứng ối a không an
Thiền đường, thiền đường
Trên gối cỏ ơ ờ ơ ớ ơ
Trầm luân thêm não phiền,
Trầm luân thêm não phiền
Tình tình tình khổ thân,
Tình tình tình khổ thân.
 
Long đong từng bước ối a long đong
Ðường đời, đường đời
Sao bổng nặng ơ ờ ơ ớ ơ,
Cửa Không không dám vào,
Cửa Không không dám vào
Tình tình tình trốn luôn,
Tình tình tình trốn luôn.
-- o0o --