Như Giọt Sương
Tâm Giới
--o0o--
 
Hãy biết thân nầy mong manh
Như giọt sương rơi đầu cành
Cũng tựa làn điện chớp
Tiếng vang vọng trời thanh
 
Cho nên phải gìn giữ
Giữ ý như giữ thành
Phải đánh với ma quân
Bằng thanh gươm trí tuệ
 
Vào đời bằng biển thệ
Với hạnh nguyện độ sanh
Bằng một dạ chí thành
Nguyện cầu làm vị Phật
 
Một tâm hồng trong sạch
Chiến đấu với ma vương
Bằng tinh tấn kiên cường
Thì công thành viên mãn.
-- o0o --