Phẩm Ðao Trượng
Kinh Pháp Cú 140
--o0o--
 
Nếu người hại kẻ tòan nhân
Tức thì phải thọ mười phần bấy nhiêu:
 
Một là tiền bạc mất tiêu
Hai là thân thể tiêu điều thanh danh
Ba bị bệnh họan khổ đau
Bốn tâm ý lọan không còn biệt phân
Năm Vua Quan bắt điều trần
Sáu bị vu cáo muôn phần lầm than
Bảy thời gia quyến ly tan
Tám thời tài sản bạc vàng phân ly
Chín nhà cửa cháy còn chi?
Mười đọa Ðịa Ngục chỉ vì nghiệp nhân.
-- o0o --