Nữa Kia
Thông Ðức
--o0o--
 
 
Nữa kia thì bước vào trong
Nữa kia kéo lại muốn rong ra ngòai
Một đời lại muốn chia hai
Nữa về Cực Lạc, nữa nài phù vân
-- o0o --