Tìm Về Bến Giác
Lưu Bảo Bảo
--o0o--
 
Lạc bước vào đời bởi nghiệp duyên
Phước dư dẫn dắt đến cửa thiền
Lòng con nhẹ nhỏm xa trần thế
Học đạo từ bi thánh Phật tiên.
           
Từ khi biết Chùa năm tháng qua
Thực hành phạm hạnh vượt ái hà
Trần gian ngoảnh lại trò ảo mộng
Nghiệp thức nhẹ nhàng chân bước xa.
 
Quán xem cuộc sống có gì đâu
Mỗi độ Xuân sang đóa mộng đầu
Theo đà sanh diệt, diệt sanh mãi
Phù du sớm n tối tàn mau.
 
Bừng tỉnh cơn mê buổi bình minh
Lá hoa tươi tốt đất chuyển mình
Vạn vật tuần hoàn cùng chuyển kiếp
Nghiệp trần dứt sạch, hạnh chuyên tinh.
-- o0o --