TẬP SAN DƯỢC SƯ

Một Lòng Vì Ðạo
Lưu Bảo Bảo
--o0o--
 
          Là hàng Phật Tử tại gia
          Hãy quên bản ngã bỏ cái ta
          Tu sửa thân tâm vì đại cuộc
          Ðời sau sanh tử sẽ lánh xa
 
          Thân tôi dù khổ kinh thiên mấy
          Tâm thức tôi tu giữ đạo nhà
          Ðã mang danh thể con dòng Thích
          Tôi sẽ làm cho đạo nở hoa
--o0o--