TẬP SAN DƯỢC SƯ

Xả Bỏ
Tường Vy
--o0o--
 
Làm bất cứ điều gì
Nên làm với tâm xả
Ðừng kỳ vọng được khen
Hay chờ người đền đáp
 
Nếu xả bỏ được ít
Ta có ít bình an
Nếu ta xả bỏ nhiều
Ta có nhiều an lạc
 
Bỏ hoàn toàn sẽ đạt
Giải thoát khỏi gông cùm
Mọi đau khổ thù hằn
Chiến tranh, thù kết thúc
--o0o--