TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chuyên Cần
 
Ðiều đáng nhớ phải nhớ
Ðiều không cần nên quên
Mọi việc không gì khó
Chỉ sợ tâm không bền.
--o0o--