TẬP SAN DƯỢC SƯ

Thân Miệng Ý
 
 
Thân nầy giả tạo có gì đâu
Cái miệng cứ gây thêm nhức đầu
Ý như ngựa chứng thường rong chạy
Tốt nhất đề phòng khỏi lo âu.
--o0o--