TẬP SAN DƯỢC SƯ

Sáu Phép Hòa Kính
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
Là đệ tử của Phật
Sống cuộc đời tu học
Con xin nguyện thực hành
Sáu phương pháp hòa kính:
Một Thân Hòa cùng ở
Hai Khẩu Hòa không cãi
Ba Ý Hòa cùng vui
Bốn Giới Hòa cùng tu
Năm Kiến Hòa cùng hiểu
Sáu Lợi Hòa cùng chia.
Thực hành sáu phép nầy rồi
Con nguyền dứt bỏ hơn thua trong lòng
Cùng nhau ra sức gắng công
Tu hành tịnh nghiệp an vui đời đời.
--o0o--