TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ðời Tôi
Lệ Hương
--o0o--
 
 
Ðời tôi sống chốn thiền môn
Ðường đạo thong dong tịnh tâm hồn
Gặp lúc gian nan không lùi bườc
Những cơn lao lý chẳng chùn chân.
 
Chính nhờ Phật Pháp cứu đời tôi
Ngoảnh lại trần gian thịnh, suy đồi
Thịnh suy, suy thịnh là như thế
Ðâu dễ thối chuyển bước chân tôi.  
--o0o--