TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chùa Phật Ðất Thiêng
 
ng Vi
--o0o--
 
          Chùa mình giờ đã đẹp ri
          Ai vào l Pht cũng trm tr khen
          Trên bàn có nhng đóa sen
          Hương bay ngào ngạt có đèn Dưc Sư.
 
          Mọi ngưi lng đọng tâm tư
          Cu cho Ðc Pht h trì bình an
          Trẻ già, nam n, xóm làng
          Ai v cu nguyn cùng ban phưc lành.
 
          Thảnh thơi cuc sng tu hành
          Có khi thin quán, nim danh Pht Ðà
          Ðạo vàng n rng lan xa
          Mưi phương tụ hi v Chùa Dưc Sư.
--o0o--