TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tặng Ðóa Hoa Xuân
Hoàng Thiên Thảo
---o0o---
 
 
Thấy hoa mai nở biết Xuân sang
Trẻ thờ mau lớn già lão sang
Học đạo Thánh Hiền đã hiểu biết
Nên Xuân đi, đến vẫn an nhàn
 
Thuơ nhỏ cũng từ hiểu có không
Nên Xuân đi đến chẳng bận lòng
Là xuân miên viễn đây có phải
Xin tặng muôn người đóa hoa Xuân.
 
--o0o--