TẬP SAN DƯỢC SƯ

Say Tỉnh Chợ Đời
Diệu Huyền
---o0o---
 
Người say coi bỏ lớp ngòai
Còn ta say tỉnh trong ngòai ta mang
Trót là phận gái hồng nhan
Làm sao hết kiếp hồng nhan đọan trường.
 
Nhất địa ngục, nhất thiên đường
Chánh tâm tu niệm miên trường bình an
Tỉnh rồi mộng ảo nhân gian
Sá chi điên đảo miên man cõi trần.
 
Chợ đời đã mỏi mòn chân
Từ trong nhà lửa đến gần Như Lai
Xa rồi phù thế tỉnh say
Hồng liên hương tỏa, chấp tay đợi chờ.
--o0o--