TẬP SAN DƯỢC SƯ

Xuân Của Vũ Trụ
Trường Giang
---o0o---
 
Xuân về vũ Trụ chuyển mình
Khí xuân lành lạnh trăm nghìn ý thơ
Là xuân không phải là mơ
Là xuân nên mới ý thơ ngút ngàn
 
Xuân về chúc Tết mới sang
Chúc cha chúc mẹ, xóm làng, đệ huynh
Cùng nhau chung hương hòa bình
Cùng nhau xây đắp đạo tình quê hượng.
--o0o--