TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ngày Ðầu Mới Ðến
Diệu Nhựt
--o0o--
 
Ngày đầu mới đến Dược Sư
Ngỡ ngàng từng bước, tâm tư ngập ngừng
Cảnh Chùa con mới dừng chân
Nét thanh, huyền diệu đượm nhuần vui tươi
 
Lạ quê lạ cảnh lạ người
Nhưng tình đạo bạn thắm tươi thuơ nào
Thế rồi ngày tháng qua mau
Sống tu đạo hạnh, không màng đỉnh chung.
 
Ngày nào tâm trí buông lung
Thầy khuyên, Thầy nhắc, con xin nhớ lời:
Tu hành đẹp Ðạo lẫn Ðời
Chứa chan tâm đạo trong lời dạy khuyên.
 
Con xin giữ trọn lời nguyền
Chuyên tu thắng hạnh Phật duyên cho tròn.
--o0o--