TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tu Hiền
Hoàng Thiên Thảo
--o0o--
 
 
Tu hiền tu miệng tu thân
Tu tâm tu tánh, tu gần tu xa
Tu cho người, tu cho ta
Mai sau hết nghiệp vào nhà Như Lai
 
Tu rồi thì phải hòa hài
Cùng người thân thuộc, cùng ai xa gần
Càng tu tình lại càng thân
Cuộc đời thỏai mái còn cần việc chi!
--o0o--