TẬP SAN DƯỢC SƯ

Thăm Ðiện Quan Âm
Hoàng Thiên Thảo
---o0o--- 
 
Lễ xong em bước ra ngoài
Dâng nhan thờ vái Mẹ Hiền Quan Âm
Ðiện nầy cao ráo trang nghiêm
Dưới vòm cây mát êm đềm linh thiêng.
Cảnh Chùa đẹp tựa cảnh tiên
Làm tâm con lắng trần duyên không còn.
--o0o--