TẬP SAN DƯỢC SƯ

Cảm Tác
Giác Nghiêm
---o0o---
 
Chung nhau chí nguyện áo nâu sòng
Thanh thản ra vào chốn cửa không
Hải ngọai, Việt Nam tuy xa cách
Tình đạo không quên bởi tất lòng
--o0o--