TẬP SAN DƯỢC SƯ

Góp Một Bàn Tay
Hoàng Thụy
---o0o---
 
Góp một bàn tay tạo phước điền
Ðến khi thoát kiếp được sanh thiên
Ðời đời thọ hương thiên nhân phước
No ấm miên trường sống cảnh tiên.
 
Góp một bàn tay xây dựng chùa
Phước lành, công đức khó hơn thua
Ai người hiểu được nhân duyên tốt
Phước điền tăng thượng khó mà mua.
 
Góp một bàn tay giữa thế gian
Xây chùa dựng tháp thật nghiêm trang
Mười phương tu hội nhân công đức
Ðạo quả là đây, chứng Niết Bàn.
--o0o--