Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
TỊNH ĐỘ TÔN
 
      001- Sự tích Phật A Di Đà, Tạp chí Từ Bi Âm
      002- Sự tích Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tạp chí Từ Bi Âm
      003- Sự tích Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Tạp chí Từ Bi Âm
      004- Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      005- Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      006- Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      007- Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      008- Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      009-
Sự tích Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Tạp chí Từ Bi Âm
      011- Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      012- Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm
      013- Sự Tích Đức Chuẩn Đề  Bồ Tát, Tạp Chí Từ Bi Âm

 Trở Lại Trang Nhà