LUẬT TẠNG

ĐỂ CHO TƯƠNG LAI CÒN CÓ MẶT
 
 
            Ghi chú của tác giả & nhà xuất bản Paralax Press:
            Xin tri ân các tác giả đã đồng ý cho sử dụng các bài vở trong tập này: Bài tiểu luận của Jack Kornfield được trích từ quyển Seeking the Heart of Wisdom (Tìm Tâm Bát Nhã), của Joseph Goldstein va Jack Kornfield; bản quyền 1987 của Joseph và Jack Kornfield; in lại với sự đồng ý của nhà xuất bản Shambhala Publications. Bài tiểu luận của Gary Snyder được in trong tập san The Ten Directions (Thập Phương) của Zen Center of Los Angeles, số Spring/Summer 1991, và được in lại với sự đồng ý của tác giả. Bài tiểu luận của Sulak Sivarksa trích từ tập Seeds of Peace: A Buddhist Vision for Renewing Society (Những hạt giống hoà bình: Viễn cảnh Phật giáo về việc làm mới xã hội), (xuất bản Berkeley: Parallax Press, 1991), và được in lại với sự đồng ý của nhà xuất bản.
            Nhà Xuất Bản Lá Bối            
            1037 E Taylor Street
            San Jose, CA 95112 USA Tel: (408) 288-8873 Fax: (408) 288-8853
            http://www.laboi.com/email: laboi@langmai.org
--o0o--