Welcome To Buddhist Cultural Center Of The Northwest, Duoc Su Temple, 6924 42nd Ave. S.; Seattle, Washington 98118, USA.

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

HỘI TƯƠNG TẾ TRƯỜNG THỌ
---o0o---
         
          001. Nội Quy Hội Tương Tế Trường Thọ
002. Điều Lệ Gia Nhập Hội
          003. Đơn Xin Gia Nhập Hội