Bốn Oai Nghi
Nhất Quán
--o0o--
           
            Ðứng,
Bất Khuất
Hiên ngang
Trong hoàn vũ.
Ði,
Ta mang theo sứ mạng
Con người.
Ngồi,
Ta ngồi,
Khi nhân loại
Vui tươi.
Nằm,
Ta nằm xuống,
Cho vạn người,
Ðứng dậy.
-- o0o --