Mùa Hoa Vô Ưu Nở
Bửu Thanh
--o0o--
  
Vô Ưu hoa nở rộ trên cành
Ðể đón chào mừng Phật Ðản Sanh
Ðâu Suất giáng trần dìu độ chúng
Ngai vàng quyết bỏ chọn đường lành
 
Tầm tu học đạo bao cam khổ
Nhẫn nhục đạo thành phước quả sanh
Bốn bể năm châu nhuần ân đức
Học theo chánh đạo đạt tâm thành.
-- o0o --