Ngày Mai
Trên Lối Ði Nầy
Nhật Hoa Quang
Seattle, WA April-27-97
Kính tặnh quý Phật Tử Chùa Dược Sư
 
 
Tám mươi tuổi còn trẻ
Một trăm tuổi chưa già
Nam mô Vô Lượng Thọ
Nam Mô A Di Ðà.
 
Ba cụ vác gạch xây chùa
Các ngài Hộ Pháp gọi đùa ba cô
Ba cô tóc đã bạc phơ
Mắt mờ chân chậm việc Chùa siêng năng
 
Bê từng viên gạch xi măng
Ðập từng cục đất lát từng lối đi
Công đức bất khả tư nghì
Cháu con xem đấy nghĩ suy thế nào
 
Tuổi già sức lực là bao
Vẫn làm Phật sự tự hào lắm thay
Ngày mai trên lối đi nầy
Thiền hành nhẹ bước đường mây đưa đường
 
Việc làm xem thật bình thường
Mà nên công đức vô lường vô biên
Việc làm chẳng tích công tiền
Mà nên giàu có phước duyên đủ đầy
 
Việc làm phật sự ai hay
Tấm thân già yếu mà đầy oai nghi
Lát đường cho cháu con đi
Cháu con thơ dại biết chi nghĩ bàn
 
Mãi vui vật chất thế gian
Sao bằng Phật Sự Niết Bàn tại đây
Tôi xin chép lại lời nầy
Nghe sao nói vậy lòng nầy bao la
 
Vừa làm vừa niệm Di Ðà
Quên thân bệnh tật quên già quên đau
Tám mươi tuổi hạt chưa cao
Niệm Vô Lượng Thọ quán câu không già.
 
Nam mô đức Phật Di Ðà.
-- o0o --