Giác Ngộ
Xuân Huệ Belcher
--o0o--
 
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Nữa đời còn lại xôn xao tìm về
Con về nương đạo Bồ Ðề
Tu Ðạo Giác ngộ dễ bề kiến tâm
 
Học theo hạnh nguyện Phổ Hiền
Từ Bi Hỷ Xả, não phiền khai thông
Con nay đã nguyện với lòng
Tu tâm sữa tánh cầu mong Niết Bàn.
(5-31-1997)
-- o0o --