Cảm Tác
Ôn Trí Thủ
Cụ Nguyên Hương ghi
--o0o--
  
Mậu Ngọ xuân về tuổi lai hy
Cũng chẳng ham chi, chẳng muốn chi
Biểu ở ừ rằng ta cũng ở
Kêu đi âu cũng tự nhiên đi
Cành khô lá rụng, mai đơm nụ
Gió tuyết sương tan mặt phẳng lì
Vô tận không thì vô tận ý
Thị còn chẳng kể, kể chi phi.
-- o0o --