Phát Tâm Tu Phật
Vân Ngọc-Trúc Thạch
--o0o--
 
Con đường tu không sát sanh
Con đường chân đạo trọn lành Sắc Không
Khi mà thấu triệt dung thông
Thì ta sẽ thấy thong dong nhiệm mầu.
 
Khắp nơi khắp xứ đâu đâu                    
Hồi tâm tu thiện, muôn dân an lành.
Tam Bảo cứu độ mê tình
Can qua xứ xứ đao binh không còn.
 
Con nguyền một dạ sắt son
Học hành tu tập con đường Từ Bi.
-- o0o --