Tập Tu Thân
Nguyên Bích
--o0o--
 
Thầy ngồi nét mặt hiền hòa
Dáng đi trầm tĩnh, nụ cười bao dung
Mỗi ngày Chủ Nhật qua nhanh
Chúng con thực tập điều lành điều hay
Từ ngàn xưa đến ngày nay
Thế Tôn thường dạy phải hay chuyên cần
Từ Bi, Hỷ Xã tu thân
Chiều cho bớt khổ, sáng làm an vui
Những lời ái ngữ ngọt bùi
Luôn luôn ghi dạ cho bền dài lâu
Thực hành ý đạo cao sâu
Banh Tuyết(*) gắng giữ nhiệm mầu đường tu
Là nét Phật Pháp đặc thù
Chúng con ghi nhận gắng tu trong lòng
Tri Khách, nhà bếp, thu ngân
Là ba sứ giả tăng thân trong Chùa
Mỗi người một việc sớm trưa
Ăn, nói, gói, mở, cho vừa lòng nhau.
Những lời giảng dạy cao sâu
Ân Thầy con nhớ, dài lâu thực hành.
 
(*)Banh Tuyết: Ở xứ lạnh mỗi khi tuyết rơi trẻ em thường bốc tuyết vò lại thành trái banh. Ðặc điểm của banh tuyết là càng lăn thì tuyết dính vào càng nhiều và trái banh càng lớn. Ở đây ý muốn nói, sự tu tập làm thế nào càng ngày bạn đạo càng nhiều.
-- o0o --