Sám Hối
Nhất Quán
--o0o--
 
Quỳ trước Phật Ðài,
Thân tâm con giờ đây thanh tịnh,
Một lòng dâng nén tâm hương
Cúng dường lên khắp mười phương.
Phật là ngọn đuốc soi đường,
Phật là đấng Pháp Vương
Soi sáng đời đau khổ tan thương.
Giờ đây, con quỳ trước Phật đài,
Một lòng thành tâm sám hối,
Một lòng theo đức Như Lai,
Nguyện cầu cho khắp nhân gian
Tất cả đều thanh tịnh an vui.
Giờ đây đóa hương mầu nầy,
Lan rộng khắp mười phương cõi,
Cúng dường lên đấng pháp vương,
Nguyện cầu cho khắp nhân gian.
Tất cả đều thoát khỗ trầm luân.
-- o0o --