Lớp Phật Pháp
Diệu Thanh
--o0o--.
 
Một năm khóa học trôi qua,
Căn bản Phật Pháp Thầy ra công truyền.          
Tục, gia cầu học tinh chuyên,
Ráng thu thập được chân truyền Pháp tu.
 
Mỗi ngày thêm sáng chớ lu,
Thâm nhập Kinh Tạng đường tu còn dài.
Tịnh-Thiền ta cứ miệt mài,
Cứu cánh đạt được hoa khai liên tòa
-- o0o --