Hoa Ranunculus
Diệu Thanh, 2001.
--o0o--
  
Sắc thắm khoe tươi dưới ánh chiều,
Trắng, vàng, hồng, đỏ sao mà kiêu.
Hợp cùng mẫu đơn mừng xuân đến,
Cánh lụa đong đưa trước gió chiều.
 
Mỗi năm trở lại do nhân quả,
Hết còn duyên trợ cũng tiêu điều.
Sắc không huyễn có thuần ảo ảnh,
Vô thường chợt đến sẽ băng tiêu.
-- o0o --