Lo Tu
Trúc Sinh
--o0o--
 
- Làm người mà chẳng lo tu,
Làm sao thoát được ngục tù thế gian.
Làm người mà lòng không an
Làm sao lên được lạc bang, thiên đàng.
 
Chúng ta muốn được an nhàn,
Phải lo tu tập vạn ngàn lần hơn.
Không nên ghét bỏ giận hờn,
Tham lam bỏn xẻn, thua hơn xả liền.
 
Ở đời chỉ một chữ tiền,
Làm ta tham đắm như thuyền không neo
Chữ tài chữ lợi như keo,
Ðụng vào tay dính kéo theo khổ đời
 
Tử sanh, sanh tử luân hồi,
Từ muôn vạn kiếp muôn đời trôi lăn.
Vô minh che lấp Phật căn,
Giờ đây tu tập xoá tan luân hồi,
 
Xoá luôn nghiệp chướng bao đời,
Hoàn thành đạo nghiệp vui chơi Niết Bàn.
-- o0o --