Hương Sắc Mùa Thu
Nhất Quán
--o0o--
 
Thu sang sắc thắm ngút ngàn
Ðâu đây toả nhẹ khói lam hương thiền
Dược Sư đẹp cảnh thần tiên
Ðến đây ai cũng siêu nhiên Niết Bàn.
-- o0o --