Chấp & Xả
Trúc Sinh
Tháng 12/2002
--o0o--
 
Chấp là phải khổ
Càng chấp càng phiền não
Xả bỏ là an vui
Càng xả bỏ càng tự tại
Chúng ta nên chọn lựa
Giữa an vui và phiền não
Không ai chọn cho mình.
-- o0o --