Giận
Nhất Quán
--o0o--
  
Giận mà chi
Cho lòng thêm tê tái
Giận mà chi
Cho lòng thêm khổ sầu
 
Nhức thêm cái đầu
Thôi thì đừng giận hờn
 
Nhìn nhau đi
Cười mĩm chi,
Cười cười mãi trong đời.
-- o0o --