Nhờ Tu
Tuệ Khai
--o0o--
 
Nhờ tu nên hết buông lung
Trí tuệ đã trưỡng thì không ngại gì
Tu rồi các pháp hữu vi
Không còn tham đắm, sân si không còn
 
Tu rồi tội nghiệp mỏi mòn
Cho nên phước huệ vuông tròn cả hai
Nguyện cầu đạo pháp hoằng khai
Con đường chân đạo ngày mai huy hòang
-- o0o --